نویسنده = الله کرم کرمی‌پور
1. پیتر برگر و جامعه‌شناسی دین

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 143-162

الله کرم کرمی‌پور