نویسنده = فاطمه سادات موسوی
1. صورت خدا از دیدگاه پولس

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 35-54

اس. ورنن مکاسلند؛ محمدکاظم شاکر؛ فاطمه سادات موسوی