نویسنده = راجر.جی کارلس
1. تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 67-88

راجر.جی کارلس؛ علی شهبازی