نویسنده = احمد خامه یار
1. بررسی اجمالی مزارات فرق شیعه در شام

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 49-72

احمد خامه یار