نویسنده = علی قناعتیان جهرمی
تعداد مقالات: 1
1. بافت اسلامی فلسفه یهودی

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 131-160

سـارا استـراومسـا؛ علی قناعتیان جهرمی