نویسنده = فاطمه سادات اسحاقی
1. تبیین نظام اخلاقی دین زرتشت بر اساس متون اندرزی پهلوی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 155-166

فاطمه سادات اسحاقی