نویسنده = قاسم بیات اصغری
تعداد مقالات: 1
1. نظری بر تاریخ اجتماعی نزاریان تا سقوط الموت

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 31-58

اسماعیل سپهوند؛ قاسم بیات اصغری