نویسنده = سید مرتضی میرتبار
تعداد مقالات: 2
1. گناه حوا و تأثیر آن بر مقام زن در متون مقدس یهودی

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، تابستان 1394، صفحه 127-146

سید مرتضی میرتبار


2. بررسی و نقد جایگاه صومعه در رهبانیت مسیحی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 105-124

سید مرتضی میرتبار