نویسنده = وحید ستارزاده
تعداد مقالات: 2
1. گزارشِ کتاب شرق یونانی و غرب لاتینی؛ مطالعه‌ای در سنت مسیحی

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 129-138

وحید ستارزاده


2. معرفی کتاب کلیسای ارتدوکس در امپراتوری بیزانس

دوره 20، شماره 73.74، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-142

وحید ستارزاده