نویسنده = سید سعید منتظری
تعداد مقالات: 2
1. رهیافتی به مفهوم «پیمان» در اندرزنامه‌های پهلوی

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 5-24

سید سعید منتظری؛ محمدرضا نظری


2. بررسی تطبیقی افکار و اندیشه‌های مزدک و کارل مارکس

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 125-154

سید سعید منتظری؛ جاسم علی نژادان