نویسنده = علیرضا ملکی
تعداد مقالات: 1
1. «انسان» و «جهان» به مثابه فلسفه آفرینش از دیدگاه فارابی و طباطبایی

دوره 19، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 23-42

علیرضا ملکی؛ سمیه امینی