دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 1-219 
3. یاکوب بومه و اسلام

صفحه 39-66

رونالد پیچ؛ احمد رجبی


4. دعا از سه منظر

صفحه 67-80

سام دی گیل؛ حمید بخشنده


5. آیین بودا در ایران

صفحه 81-96

ریچارد فولتس؛ ع پاشایی


6. یوگا

صفحه 97-108

میرچا الیاده؛ احمد شاکرنژاد


7. مؤلفه ایرانی مذهب نصیری

صفحه 109-132

مایر مایکل براشر؛ محمد حسن محمدی مظفر


10. افکار نوافلاطونى و گنوسى در حدیث

صفحه 181-219

ایگناتیس گلدزیهر؛ رضا الهی منش