دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1387، صفحه 1-205 
4. آیین کالونی

صفحه 73-94

آر ماتزارث؛ پی سورگل؛ محمد حقانی فضل


5. سیر تأویل نزد اسماعیلیان

صفحه 95-118

دیـانا استـــایگـروالـد؛ محمدحسن محمدی‌مظفر


7. یشت‌ها

صفحه 143-178

الیاس عارف‌زاده