دوره و شماره: دوره 15، شماره 60، زمستان 1392، صفحه 1-160 
3. گفت‌وگوی ناپیدای مسلمانان کنفوسیوسی

صفحه 51-70

ویلیام چتیک ساچیکو موراتا؛ محسن محصل یزدی


4. آموزه یگانگی خدا در یهودیت

صفحه 71-90

لوئیس جیکبز؛ رئوف نصرتیان